Σ9- Ανακάλυψε τα σχήματα

Άκουσε τις οδηγίες

Κοίταξε προσεκτικά το σχήμα και απάντησε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με αυτό.

Scroll to Top